×

Målsettinger for barnehagen

Lov om barnehager - Kap.1 §1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdiger i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Vi i Mosogn barnehage og ESO SA har utviklet vår egen visjon/ drivkraft utifra Lov om barnehager som vi jobber utifra. Vår drivkraft er å bidra til å gi barna i Mosogn barnehage en god og minnerik barndom.

Grunnverdier:

Barnehagen vår skal være:

Morsom - Omsorgsfull - Stabil - Oppfinnsom - Generøs - Naturlig

Andre målsettinger som barnehagen jobber med:

  • Årets utviklingsarbeid:
Implementering av "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som trådte i kraft fra 01. 08.17
  • Prosjektarbeid:
Vi har sammen med andre barnehager blitt med i prosjektet "Kultur for læring"

 

  • Steg for steg:

Vi har gjennom flere år arbeidet med "Steg for Steg". Vi ønsker å styrke barnas sosiale kompetanse. Målet med arbeidet er å forebygge og redusere impusiv og aggressiv atferd som kan føre til konflikter. Dette ved å styrke barnas sosiale kompetanse. Her ønsker vi å styrke barnas ferdigheter på tre områder; empati, impulskontroll/ problemløsing og sinnemestring.

  • BRAVO- Leken:

Arbeid med BRAVO- Leken har vært en del av hverdagen siden høsten 2016. Dette er en morsom, kroppslig lek for alle barna i barnehagen og brukes aktivt som språkstimuleringsverktøy. Noen av målene med leken er å utvikle nettverket i barnets hjerne og kroppp (veiene mellom sanseinntrykk, språk og motorikk), forbedre begrepsforståelse, øke ordforråd og øke barnas språklige bevissthet.


  • Mitt valg

Mitt valg handler om at barn og unge har egne liv utenfor foreldre og barnehagens ansatte. De kan komme opp i vanskelige situasjoner der det ikke alltid er noen å spørre om råd og veiledning. Gjennom bamsen Teddy vil vi gi støtte i utviklingen av positiv selvfølelse og gode holdninger. Vi ønsker å bidra til at når den tid kommer, vil de kunne ta gode, selvstendige valg.

  • Tarkus
Beltedyret Tarkus er et nysgjerrig lite vesen som barna møter flere ganger gjennom året. Tarkus er veldig opptatt av trafikksikkerheten, og har fra før ni belter på ryggen, men når han kjører bil har han ti belter. Da kaller han seg for bilbeltedyr. Tarkus lærer oss trafikksikkerhet gjennom undring, sang og samtaler med barna.

  • Henry
Henry er det nyeste tilskuddet sammen med Tarkus og Teddy. Henry sammen med barna (3- 6 år) lærer oss om førstehjelp. Han er en uheldig stakkar som ofte opplever uhell og skader. Gjennom refleksjoner med barna forsøker vi å finne ut av hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry, hvem som kan hjelpe han og hvor vi kan ringe for å få hjelp. Vi ønsker å hjelpe barna med å utvikle omsorgsevne, ansvarsfølelse og hjelpevilje.