×

Organisering - Eierforhold og barnehagens plasser

Eierforhold

Mosogn Barnehage er en privat, foreldreeid barnehage. Barnehagen drives som et samvirkeforetak. Årsmøte er øverste organ, der alle foreldrene har stemmerett. Samvirkeforetaket har et styre, som er ansvarlig for drift. Det består av leder, 1 representant fra barnehage, 1 fra ESO, 1 fra ansatte og 1 representant fra Mosogn Vel. Mosogn Vel eier huset. Barnehagen har hatt heldagstilbud siden høsten 2003, tidligere var det korttidstilbud siden 1979. Dette er en barnehage med mye historie i veggene.

Barn

Barnehagen har godkjent 116 kvadratmeter i leke- og oppholsareal. Arealnormen er 3,8 kvadratmeter for barn over 3 år og 5 kvadratmeter for barn under 3 år. 

Pr. 31.07.20 var det 30 barn i barnehagen, 21 over 3 år, og 9 under 3 år

Vi kan ha utegruppe på inntil 12 barn over 2 år

ESO har 16 plasser med den nåværende voksenpersonen. Flere voksne kan settes inn dersom antall barn øker.