×

Målsettinger for barnehagen

Lov om barnehager - Kap.1 §1 Formål

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utvikling- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Vi i Mosogn barnehage og ESO SA har utviklet vår egen visjon/drivkraft utifra Lov om barnehager som vi jobber utifra:

Vår drivkraft er å bidra til å gi barna i Mosogn barnehage en god og minnerik barndom.

 

Grunnverdier:

Barnehagen vår skal være:
M
orsom - Omsorgsfull - Stabil - Oppfinnsom - Generøs - Naturlig

 

Andre målsettinger som barnehagen jobber med:

  • Årets utviklingsarbeid:

Implementering av "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som trådte i kraft fra 01.08.17.

  • Prosjektarbeid:

Vi har nå sammen med flere barnehager blitt med i prosjektet "Kultur for Læring".

  • Steg for steg:

 Vi har i flere år jobbet med opplegget "Steg for Steg". Dette skal styrke barnas sosiale kompetanse. Vi fortsetter dette arbeidet også i år.

Målet med dette arbeidet er å forebygge og redusere impulsiv og aggressiv adferd som kan føre til konflikter. Dette ved å videreutvikle barnas sosiale kompetanse. Her ønsker vi å styrke barnas evner på tre områder; empati, impulskontroll/problemløsing og mestring av sinne.

  • Bravo- Leken:

 Arbeid med Bravo-Leken vært gjennomført siden høsten 2016. Dette er en morsom, kroppslig lek for både store og små i barnehagen og brukes aktivt som språkstimuleringsverktøy. Noen av målene for leken er å utvikle nettverk i hjernen, forbedre begrepsforståelse, øke ordforråd og jobbe med barnas språklige bevissthet.

  • Mitt valg:

Mitt valg handler om at barn og unge har egen liv, men de som alle andre kan komme opp i vanskelige situasjoner og det er ikke alltid noe der for å kunne gi dem råd. Gjennom bamsen Teddy vil vi støtte dem i å utvikle en positiv selvfølelse og gode holdninger. Vi ønsker å bidra til at når den tiden kommer at de kan ta selvstedige gode valg.

  • Tarkus:

Beltedyret Tarkus er et nysgjerrig vesen som barna flere ganger møter på. Tarkus er opptatt av trafikkensikkerhet, og fra før har han ni belter på ryggen, men når han kjører bil har han ti belter. Da kaller han seg for bilbeltedyr. Tarkus lærer oss om trafikksikkerhet gjennom undring, sang og samtaler med barna.

  • Henry:

Henry er det nyeste tilskuddet sammen med Teddy og Tarkus. Henry sammen med barna fra 3- 6 år lærer oss om førstehjelp. Henry er en uheldig stakkar som det ofte skjer uhell med. Gjennom refleksjoner med barna prøver vi å finne ut av hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han og hvor vi kan ringe for å få hjelp. Vi ønsker å hjelpe barna med å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje.